HOME

Avatar


โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ

9/13 ถ.อดุลย์ธรรมประภาส ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง 21000ชุมชนตันแบบส่งเสริมความปลอดภัยรู้วินัยจราจร
โครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษา


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายอรรถนนท์ แบบพิมาย
น.ส.วาสินี คชกูล
น.ส.ชนานนท์ ไหนแพง
น.ส.วาสนา แก่นพิมาย
นางสาวกัญญาณัฐ พวงจันท
นาย ไชยยันต์ จันดากูล
นาย กฤษณะ หินตะ
นาย ณัชพล บุญรักษา
นาย อโนชา ภาคแก้ว
นาย สหชัย สุภาพ
นางสาวณัฐฐินันท์ สุดอาส
นางสาวปัทมวรรณ จันทร์ประทีป
นางสาววาริณี แสนเจ๊ก
นางสาวพลอยวรินทร์ กลิ่นทอง
นางสาว ชนากานต์ ไหมแพง

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 18 53
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 579 430
รวมทั้งหมด 1,080คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 68
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 186
รถโรงเรียน/รถเดือน 12
รถโดยสารสาธารณะ 40
เดินมารร. 107
  413
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ข้อมูลการบาดเจ็บ, พิการ, เสียชีวิต = 0 คน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 412
อยู่ระหว่างดำเนินการ 597
รวม 1009
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ 70
รวม 71
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 413
อยู่ระหว่างดำเนินการ 667
รวม 1080
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1009 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 71 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1080 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 32
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 48
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 13
รถจักรยานยนต์ 32
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 2
รถอื่นๆ 0
รวม 48
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 48 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 48 คน