HOME

Avatar


โรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน

โรงเรียนบางปะกง(บวรวิทยายน)
86 หมู่ 13 ถนนบางนา-ตราด
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นายเฉลิมวงศ์ กรงาม
นางสาวบุผา วิสนา
นางสาววณิศรา สุวรรณสิทธิ์
นางสาวศิวพร สำราญ
นางสาวกนกวรรณ ทาระคำ
นางสาวประวีณา หมอแนะ
นางสาวณัฐชยา ชายผา
นางสาวกนกพร เทศน์ทอง
นางสาวเด่นนภา ทองเอม
นางสาวเฟื่องฟ้า พรมสู
นายวัชรพงษ์ พลเทพ
นางสาวปานฤทัย ปานทอง
นายอนุวัตร์ เภตรา
นางสาวอาจารี พรมศิริ
นายมีชัย เกลี้ยงเกลา
นายชนาธิป พิพัฒน์ชัยยศ
นายฐิติวุฒิ หงส์จำนง
นายจีรพงศ์ แสวงวงษ์
นายบัณฑิต ดีหามแห
นางสาวกชพร แทนสมบัติ
นางสาวกรรธิมา จงมั่น
นางสาวปัญญาภรณ์ บุญโสดากร
นางสาวนวพร แย้มจู
นางสาวปัณฑิตา ด้วงผึ้้ง
นางสาวทรรศยา ไพโรจน์
นางสาวนวรัตน์ ชัยบำรุง
นางสาววรัญญา พิมพ์แหวน
นายเกียรติศักดิ์ มีศรี
นายธัญวรัตม์ อ่อนประไพ

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 15 38
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 450 564
รวมทั้งหมด 1,067คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 13
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 623
รถโรงเรียน/รถเดือน 1
รถโดยสารสาธารณะ 0
เดินมารร. 25
  662
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2559 25 0 0
2560 18 0 0
2561 8 0 0
51 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 662
อยู่ระหว่างดำเนินการ 352
รวม 1014
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 53
รวม 53
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 662
อยู่ระหว่างดำเนินการ 405
รวม 1067
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1014 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 53 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1067 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 11
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 11
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 11
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 11
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 11 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 11 คน