HOME

Avatar


วิทยาลัยเทคนิคพัทยา

15/17 หมู่ 2อบรมความปลอดภัย
รณรงค์หน้าเสาธง
จัดทำป้ายรณรงค์
จัดทำป้ายรณรงค์
จัดทำป้ายรณรงค์
สร้างสนามฝึกซ้อมจำลอง
ประชุมและสรุปแผนดำเนินงาน
กวดขันวินัยจราจรบุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 51 85
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,593 1,004
รวมทั้งหมด 2,733คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 245
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 118
รถโรงเรียน/รถเดือน 2
รถโดยสารสาธารณะ 37
เดินมารร. 23
  425
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2560 17 0 0
2561 26 7 7
2562 8 0 0
51 7 7

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 425
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2172
รวม 2597
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 0
อยู่ระหว่างดำเนินการ 136
รวม 136
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 425
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2308
รวม 2733
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 2597 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 136 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 2733 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 37
รถจักรยานยนต์ 153
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 191
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 37
รถจักรยานยนต์ 153
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 191
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 191 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 191 คน