HOME

Avatar


โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์

35 หมู่ 3 เอกชัย 43
รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

นาย อนพัช สุทธิประภา
นาย วีระพล สมัครกิจ
นาย ธีรภัทร นนทะภา
นาย อนุรักษ์ นวลพลับ
นาย กุลวัชร เกียรติรุ่งเรือง
นาย กริชเพชร คชประภา
นาย ชิษณุพงศ์ สมนึกวันไพโรจน์
นาย ภาคภูมิ ทองใบศรี

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ - -
เจ้าหน้าที่ - -
นักเรียน 1,617 1,617
รวมทั้งหมด 3,234คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 39
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 160
รถโรงเรียน/รถเดือน 1
รถโดยสารสาธารณะ 240
เดินมารร. 54
  494
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 22 0 0
2558 17 0 0
2559 9 0 0
2560 5 0 0
53 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 493
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2741
รวม 3234
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 1
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 0
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 494
อยู่ระหว่างดำเนินการ 2740
รวม 3234
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 3234 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 3234 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 16
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 23
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 0
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 0
รถกระบะ 0
รถอื่นๆ 0
รวม 0
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 4
รถจักรยานยนต์ 16
รถเก๋ง 1
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 1
รวม 23
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 23 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 0 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 23 คน