HOME

Avatar


โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

31 ม.13 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

ดูรายชื่อทั้งหมด

 


บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 56 120
เจ้าหน้าที่ 20 26
นักเรียน 746 961
รวมทั้งหมด 1,929คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจ ประจำปี 2562
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 151
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 1247
รถโรงเรียน/รถเดือน 531
รถโดยสารสาธารณะ 657
เดินมารร. 89
  2,675
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมด

สถิติข้อมูลอุบัติเหตุ
สถิติการเกิดอุบัติเหตุของนักเรียนและอาจารย์ในโรงเรียน
ปี บาดเจ็บ พิการ เสียชีวิต
2557 5 0 0
2558 3 0 0
2559 3 0 0
2560 6 0 0
17 0 0

จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจการเดินทาง
การตอบแบบสำรวจของนร. คน
ตอบสำรวจแล้ว 2664
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 1707
การตอบแบบสำรวจของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คน
ตอบสำรวจแล้ว 12
อยู่ระหว่างดำเนินการ 210
รวม 222
การตอบแบบสำรวจทั้งหมด คน
ตอบสำรวจแล้ว 2676
อยู่ระหว่างดำเนินการ -0
รวม 1929
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของนร.จำนวน 1707 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 222 คน
การตอบแบบสำรวจการเดินทางมารร.
ทั้งหมดจำนวน 1929 คน

ประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน
ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 10
รถจักรยานยนต์ 27
รถเก๋ง 22
รถกระบะ 11
รถอื่นๆ 1
รวม 71
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 1
รถจักรยานยนต์ 0
รถเก๋ง 7
รถกระบะ 1
รถอื่นๆ 0
รวม 9
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 11
รถจักรยานยนต์ 27
รถเก๋ง 29
รถกระบะ 12
รถอื่นๆ 1
รวม 80
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 71 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 9 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 80 คน