HOME

Avatar


โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร

โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร 17/21 ถ.บางกรวย -ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรีโครงการถนนสวยด้วยมือเรา


รายชื่อคณะกรรมการในชมรม

1.ธีรเศรษฐ์ เวชไชโย  ประธานกรรมการ
2.รุจินันท์ ใจกว้าง  รองประธานกรรมการ
3.จิรนันท์ อุดมสุข  เลขานุการ
4.ธนาภา พินิจผล  กรรมการ
5.ธนภัทร ทายตะคุ  กรรมการ
6.ภณ ตั้งปรัชญาวุธ  กรรมการ
7.รินฝัน สุฤทธิ์  กรรมการ
8.วิลาสินี กลั่นสุคนธ์  กรรมการ
9.ณัฐพงษ์ โกศลวุธ  กรรมการ
10.เพ็ญพิชชา จันทร์อุฏฐานะ  กรรมการ
11.กิตติกวิน เรืองสุขวัฒนา  กรรมการ
12.ณธรรสรณ์ ปาลกะวงศ์  กรรมการ
13.พลศิริ พัฑฒนะ  กรรมการ
14.กัลยรัตน์ ปี่แก้ว  กรรมการ
15.พลอยพรรณราย ทองวิเศษ  กรรมการ