Road Safety Campus
RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” หรือ RSC เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่เป็นเยาวชน ภายใต้แนวคิด

“ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”

การริเริ่มก่อตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2540 นอกจากบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว บริษัทกลางฯ ยังกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการร่วมรับผิดชอบ และเสริมสร้างคุณค่าสังคมด้านการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชนด้วย

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เป็นแกนนำเพื่อป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุในอนาคต

2. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทักษะชีวิตที่ จำเป็นด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ชีวิตใน วัยเด็กที่ยังสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดชีวิต

3. ทำหน้าที่สร้างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ต้นแบบ ให้สังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวในการ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองรุ่นหนุ่มสาว Active Youth ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture) ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
จำนวนชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน
สถิติจำนวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนประจำปี 2562

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 5,793 8,235
เจ้าหน้าที่ 1,160 1,368
นักเรียน 120,132 120,329
รวมทั้งหมด 257,017คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจประจำปี 2562

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 23,512
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 26,273
รถโรงเรียน/รถเดือน 25,662
รถโดยสารสาธารณะ 9,580
เดินมารร. 3,657
  91,197
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมดประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน

ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,648
รถจักรยานยนต์ 18,656
รถเก๋ง 254
รถกระบะ 283
รถอื่นๆ 37
รวม 21,878
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 35
รถจักรยานยนต์ 453
รถเก๋ง 868
รถกระบะ 278
รถอื่นๆ 0
รวม 1,634
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,683
รถจักรยานยนต์ 19,109
รถเก๋ง 1,122
รถกระบะ 561
รถอื่นๆ 37
รวม 23,512
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 21,878 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1,634 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 23,512 คนข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยที่ใช้ขับขี่/ซ้อนท้ายมาโรงเรียน


การสวมหมวกนิรภัยของ นร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16071 2585
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9408 3692
การสวมหมวกนิรภัยของ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 410 43
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 2 0
การสวมหมวกนิรภัยของ ทุกคนในรร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16481 2628
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9410 3692

ข้อมูลมีใบอนุญาติขับขี่ผู้ขับขี่มาโรงเรียน


นร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย.ใบอนุญาติขับขี่ มี ไม่มี
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 8541 10115
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมารร. โดยจยย.ใบอนุญาติขับขี่ มี ไม่มี
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 383 70
ทุกคนในรร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย.ใบอนุญาติขับขี่ มี ไม่มี
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 8924 10185

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุนักเรียนของสาขาทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 - 2563

ปี จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2563 2,667 3,407 6,074 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2562 120,132 120,329 240,461 246 141 118 259 - - - 5 - 5 4.16 0.00 2.08
2561 157,796 152,348 310,144 185 187 86 273 1 - 1 3 2 5 1.90 1.31 1.61
2560 153,502 148,222 301,724 155 170 78 248 - - - 8 - 8 5.21 0.00 2.65
2559 243,109 260,626 503,735 517 559 318 877 1 - 1 13 2 15 5.35 0.77 2.98
2558 218,510 235,598 454,108 234 280 127 407 2 - 2 10 1 11 4.58 0.42 2.42
2557 202,406 219,359 421,765 39 106 88 194 - - - 8 - 8 3.95 0.00 1.90
2556 153,029 164,797 317,826 27 47 28 75 1 - 1 1 1 2 0.65 0.61 0.63
2555 112,590 113,449 226,039 4 28 10 38 - - - 2 - 2 1.78 0.00 0.88
2554 97,759 96,568 194,327 5 16 13 29 - - - 3 3 6 3.07 3.11 3.09
2553 85,502 80,583 166,085 4 41 32 73 1 - 1 7 1 8 8.19 1.24 4.82
2552 44,704 44,712 89,416 1 6 11 17 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2551 21,616 21,475 43,091 2 67 26 93 - - - 8 - 8 37.01 0.00 18.57
2550 1,948 1,951 3,899 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 1,615,270 1,663,424 3,278,694 1,419 1,648 935 2,583 6 0 6 68 10 78 4.70 0.60 2.38

สรุปข้อมูลอุบัติเหตุแยกรายภาคประจำปี 2563

ภาค จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ภาคกรุงเทพฯ 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคกลาง 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคตะวันออก 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) 120 146 266 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคเหนือ(ตอนบน) 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคเหนือ(ตอนล่าง) 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคตะวันตก 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคใต้ (ตอนบน) 0 0 0 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
ภาคใต้ (ตอนล่าง) 2,547 3,261 5,808 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 2,667 3,407 6,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

ข้อมูลการสำรวจ

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครการ RSC 276 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน,อาจารย์, บุคลากรที่เข้าร่วมโครการ RSC 257,017 คน
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครการ RSC ทำแบบสำรวจ 314 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน,อาจารย์, บุคลากรที่เข้าร่วมโครการ RSC ทำแบบสำรวจ 157,302 คน
จำนวนโรงเรียน RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจ 112 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน,อาจารย์, บุคลากร RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจ 99,177 คน
จำนวนโรงเรียน RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจรายภาค
จำนวนคนโรงเรียน RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจรายภาค


ข้อมูลชมรมที่มีการสำรวจการเดินทางมาในแต่ละสถานศึกษา 2563


โรงเรียนเทศบาลวัดละหาร (ตัวอย่าง)