Road Safety Campus
RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” หรือ RSC เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่เป็นเยาวชน ภายใต้แนวคิด

“ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”

การริเริ่มก่อตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2540 นอกจากบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว บริษัทกลางฯ ยังกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการร่วมรับผิดชอบ และเสริมสร้างคุณค่าสังคมด้านการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชนด้วย

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เป็นแกนนำเพื่อป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุในอนาคต

2. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทักษะชีวิตที่ จำเป็นด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ชีวิตใน วัยเด็กที่ยังสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดชีวิต

3. ทำหน้าที่สร้างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ต้นแบบ ให้สังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวในการ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองรุ่นหนุ่มสาว Active Youth ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture) ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
จำนวนชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน


สรุปข้อมูลอุบัติเหตุนักเรียนทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2550 - 2563

ปี จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2563 56,505 60,825 117,330 13 8 4 12 - - - 1 - 1 1.77 0.00 0.85
2562 124,048 125,864 249,912 246 141 118 259 - - - 5 - 5 4.03 0.00 2.00
2561 157,796 152,348 310,144 185 187 86 273 1 - 1 3 2 5 1.90 1.31 1.61
2560 155,891 150,978 306,869 155 170 78 248 - - - 8 - 8 5.13 0.00 2.61
2559 243,109 260,626 503,735 517 559 318 877 1 - 1 13 2 15 5.35 0.77 2.98
2558 218,510 235,598 454,108 234 280 127 407 2 - 2 10 1 11 4.58 0.42 2.42
2557 202,406 219,359 421,765 39 106 88 194 - - - 8 - 8 3.95 0.00 1.90
2556 153,029 164,797 317,826 27 47 28 75 1 - 1 1 1 2 0.65 0.61 0.63
2555 112,590 113,449 226,039 4 28 10 38 - - - 2 - 2 1.78 0.00 0.88
2554 97,759 96,568 194,327 5 16 13 29 - - - 3 3 6 3.07 3.11 3.09
2553 85,502 80,583 166,085 4 41 32 73 1 - 1 7 1 8 8.19 1.24 4.82
2552 44,704 44,712 89,416 1 6 11 17 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2551 21,616 21,475 43,091 2 67 26 93 - - - 8 - 8 37.01 0.00 18.57
2550 1,948 1,951 3,899 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 1,675,413 1,729,133 3,404,546 1,432 1,656 939 2,595 6 0 6 69 10 79 4.62 0.58 2.32

ข้อมูลชมรมที่มีการสำรวจการเดินทางมาในแต่ละสถานศึกษา
สถิติจำนวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนประจำปี 2562

บุคลากรโรงเรียน ชาย หญิง
คณะผู้บริหาร/อาจารย์ 6,048 8,647
เจ้าหน้าที่ 1,229 1,444
นักเรียน 124,048 125,864
รวมทั้งหมด 267,280คน

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดที่ตอบแบบสำรวจประจำปี 2562

การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด


ประเภท จำนวนคน
ขับ/ขี่ รถมารร. 23,620
ซ้อน/โดยสาร รถของผปค/เพื่อนมารร. 26,506
รถโรงเรียน/รถเดือน 25,868
รถโดยสารสาธารณะ 9,610
เดินมารร. 3,684
  91,838
การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน
การเดินทางมาโรงเรียนของบุคลากรทั้งหมดประเภทพาหนะที่ใช้ขับขี่มาโรงเรียน

ประเภทยานพาหนะที่
นร.ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,666
รถจักรยานยนต์ 18,740
รถเก๋ง 255
รถกระบะ 285
รถอื่นๆ 37
รวม 21,983
ประเภทยานพาหนะที่
อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 35
รถจักรยานยนต์ 453
รถเก๋ง 870
รถกระบะ 279
รถอื่นๆ 0
รวม 1,637
สรุปประเภทยานพาหนะที่
ทุกคนขับ/ขี่รถมารร.
จำนวน
รถจักรยาน 2,701
รถจักรยานยนต์ 19,193
รถเก๋ง 1,125
รถกระบะ 564
รถอื่นๆ 37
รวม 23,620
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของนร.จำนวน 21,983 คน
ประเภทการขับ/ขี่มารร.
ของอาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 1,637 คน
จำนวนที่ตอบทั้งหมด 23,620 คนข้อมูลการสวมหมวกนิรภัยที่ใช้ขับขี่/ซ้อนท้ายมาโรงเรียน


การสวมหมวกนิรภัยของ นร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16148 2592
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9468 3748
การสวมหมวกนิรภัยของ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 410 43
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 2 0
การสวมหมวกนิรภัยของ ทุกคนในรร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย. สวม
หมวก
ไม่สวม
หมวก
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 16558 2635
ซ้อน/โดยสารผู้ปกครอง/เพื่อนมารร. 9470 3748

ข้อมูลมีใบอนุญาติขับขี่ผู้ขับขี่มาโรงเรียน


นร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย.ใบอนุญาติขับขี่ มี ไม่มี
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 8574 10166
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เดินทางมารร. โดยจยย.ใบอนุญาติขับขี่ มี ไม่มี
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 383 70
ทุกคนในรร.ที่เดินทางมารร. โดยจยย.ใบอนุญาติขับขี่ มี ไม่มี
ขับ/ขี่ รถจยย.มารร. 8957 10236

ข้อมูลการสำรวจ

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครการ RSC 286 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน,อาจารย์, บุคลากรที่เข้าร่วมโครการ RSC 265,158 คน
จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครการ RSC ทำแบบสำรวจ 361 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน,อาจารย์, บุคลากรที่เข้าร่วมโครการ RSC ทำแบบสำรวจ 183,314 คน
จำนวนโรงเรียน RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจ 175 โรงเรียน
จำนวนนักเรียน,อาจารย์, บุคลากร RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจ 99,841 คน
จำนวนโรงเรียน RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจรายภาค
จำนวนคนโรงเรียน RSCM ที่กำลังทำแบบสำรวจรายภาค