RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus

ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา

กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมขึ้นในโรงเรียนโดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ ภายใต้ชื่อ “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” หรือ RSC เพื่อทำหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษา โดยมุ่งหมายให้เกิดจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยตั้งแต่เป็นเยาวชน ภายใต้แนวคิด

“ส่งเสริมให้เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ”

การริเริ่มก่อตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

ซึ่งเป็น บริษัทที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พุทธศักราช 2535 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2540 นอกจากบทบาทหน้าที่ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว บริษัทกลางฯ ยังกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจในการร่วมรับผิดชอบ และเสริมสร้างคุณค่าสังคมด้านการสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชนด้วย

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยทางถนน ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเด็กเยาวชน เป็นแกนนำเพื่อป้องกัน หรือลดอุบัติเหตุในอนาคต

2. เป็นเครื่องมือเสริมสร้างพัฒนาการทักษะชีวิตที่ จำเป็นด้านความปลอดภัยทางถนนตั้งแต่ชีวิตใน วัยเด็กที่ยังสมบูรณ์ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุตลอดชีวิต

3. ทำหน้าที่สร้างบุคคลและสร้างองค์ความรู้ต้นแบบ ให้สังคมได้เรียนรู้และตระหนักถึงการมีส่วนร่วม ในการสร้างความปลอดภัยทางถนน

4. เป็นกลไกขับเคลื่อนมาตรการระยะยาวในการ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ด้วยศักยภาพและ ความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองรุ่นหนุ่มสาว Active Youth ที่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง

5. เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Culture) ให้เกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
จำนวนชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปัจจุบัน


สรุปข้อมูลอุบัติเหตุนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ RSEC ทั่วประเทศ

ปี จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2564 73,624 76,205 149,829 36 19 19 38 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2563 124,967 136,706 261,673 52 27 24 51 - 1 1 1 - 1 0.80 0.00 0.38
2562 133,168 137,584 270,752 245 141 118 259 - - - 5 - 5 3.75 0.00 1.85
2561 157,796 152,348 310,144 185 187 80 267 1 - 1 3 2 5 1.90 1.31 1.61
2560 156,236 151,368 307,604 155 170 78 248 - - - 8 - 8 5.12 0.00 2.60
2559 242,054 259,233 501,287 517 559 318 877 1 - 1 13 2 15 5.37 0.77 2.99
2558 217,446 234,213 451,659 234 280 127 407 2 - 2 10 1 11 4.60 0.43 2.44
2557 201,411 217,925 419,336 39 106 88 194 - - - 8 - 8 3.97 0.00 1.91
2556 152,008 163,387 315,395 27 47 28 75 1 - 1 1 1 2 0.66 0.61 0.63
2555 111,555 112,053 223,608 4 28 10 38 - - - 2 - 2 1.79 0.00 0.89
2554 96,737 95,194 191,931 5 16 13 29 - - - 3 3 6 3.10 3.15 3.13
2553 84,468 79,124 163,592 4 41 32 73 1 - 1 7 1 8 8.29 1.26 4.89
2552 43,671 43,318 86,989 1 6 11 17 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2551 21,283 20,877 42,160 2 67 26 93 - - - 8 - 8 37.59 0.00 18.98
2550 1,948 1,951 3,899 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 1,818,372 1,881,486 3,699,858 1,506 1,694 972 2,666 6 1 7 69 10 79 4.23 0.53 2.14