เมนู HOME iRSC Youth สถิติ แนะนำโรงเรียน e-learning รับสมัคร เข้าระบบ

RSC Model

บันไดสู่สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัย

RSC Model

บันไดสู่สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัย

RSC Model

บันไดสู่สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัย

iRSC Youth

สถานศึกษาต้นแบบเพื่อความปลอดภัยทางถนน

Road Safety Campus (RSC) หรือเรียกอีกชื่อว่า “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” ซึ่งก็คือ กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมในโรงเรียน โดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ เพื่อเป็นแกนนำ ของกลุ่ม เยาวชนที่เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมด้านความปลอดภัย ทางถนน ภายใต้แนวคิดส่งเสริมให้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” คือการให้เก็บ Item ชิ้นสำคัญ นั่นก็คือ สร้างจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การส่งต่อถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่น
RSC Model “สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” จะดำเนินการโดยแกนนำที่ เป็น นักเรียนนักศึกษาสมาชิกของชมรม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนกิจกรรมความปลอดภัยอย่างเข้มข้นต่อเนื่องยั่งยืน ด้วยงบประมาณของสถานศึกษา หรือการ สรรหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนจากภาคีเครือข่ายหรือองค์กร ที่ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับ เยาวชนและบุคลากรภายในมีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน และขยายสู่ชุมชนและ หน่วยงานภายนอก อันเป็นการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็น “ต้นกล้าแห่งความปลอดภัยทางถนน”

Random Name

Random Name

Random Name

Random Name
สถิติข้อมูลการสำรวจ iRSC Youth ประจำปีการศึกษา 2564
358
โรงเรียน iRSC
147,935
จำนวนนักเรียน
8,280
จำนวนผู้บริหาร/อาจารย์
3,405
จำนวนเจ้าหน้าที่
iRSC Youth ช่วง 10 ปีย้อนหลัง
จำนวน % นักเรียน
จำนวน % ผู้บริหาร/อาจารย์
จำนวน % เจ้าหน้าที่

ข้อมูลอุบัติเหตุ

ปี จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2565 0 0 0 1 1 - 1 - - - - 1 1 0.00 0.00 0.00
2564 73,624 76,205 149,829 36 19 19 38 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2563 124,967 136,706 261,673 52 27 24 51 - 1 1 1 - 1 0.80 0.00 0.38
2562 133,168 137,584 270,752 245 141 118 259 - - - 5 - 5 3.75 0.00 1.85
2561 157,796 152,348 310,144 185 187 80 267 1 - 1 3 2 5 1.90 1.31 1.61
2560 156,236 151,368 307,604 155 170 78 248 - - - 8 - 8 5.12 0.00 2.60
2559 242,054 259,233 501,287 517 559 318 877 1 - 1 13 2 15 5.37 0.77 2.99
2558 217,446 234,213 451,659 234 280 127 407 2 - 2 10 1 11 4.60 0.43 2.44
2557 201,411 217,925 419,336 39 106 88 194 - - - 8 - 8 3.97 0.00 1.91
2556 152,008 163,387 315,395 27 47 28 75 1 - 1 1 1 2 0.66 0.61 0.63
2555 111,555 112,053 223,608 4 28 10 38 - - - 2 - 2 1.79 0.00 0.89
2554 96,737 95,194 191,931 5 16 13 29 - - - 3 3 6 3.10 3.15 3.13
2553 84,468 79,124 163,592 4 41 32 73 1 - 1 7 1 8 8.29 1.26 4.89
2552 43,671 43,318 86,989 1 6 11 17 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2551 21,283 20,877 42,160 2 67 26 93 - - - 8 - 8 37.59 0.00 18.98
2550 1,948 1,951 3,899 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 1,818,372 1,881,486 3,699,858 1,507 1,695 972 2,667 6 1 7 69 11 80 4.23 0.58 2.16