เมนู HOME iRSC Youth สถิติ แนะนำโรงเรียน e-learning รับสมัคร เข้าระบบ

RSC Model

บันไดสู่สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัย

RSC Model

บันไดสู่สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัย

RSC Model

บันไดสู่สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัย

iRSC Youth

สถานศึกษาต้นแบบเพื่อความปลอดภัยทางถนน

Road Safety Campus (RSC) หรือเรียกอีกชื่อว่า “ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา” ซึ่งก็คือ กลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันจัดตั้งเป็นชมรมในโรงเรียน โดยขึ้นทะเบียนกับบริษัทกลางฯ เพื่อเป็นแกนนำ ของกลุ่ม เยาวชนที่เสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมด้านความปลอดภัย ทางถนน ภายใต้แนวคิดส่งเสริมให้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” คือการให้เก็บ Item ชิ้นสำคัญ นั่นก็คือ สร้างจิตสำนึกและทักษะการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย การส่งต่อถ่ายทอดแบบรุ่นสู่รุ่น
RSC Model “สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน” จะดำเนินการโดยแกนนำที่ เป็น นักเรียนนักศึกษาสมาชิกของชมรม โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษา มีการขับเคลื่อนกิจกรรมความปลอดภัยอย่างเข้มข้นต่อเนื่องยั่งยืน ด้วยงบประมาณของสถานศึกษา หรือการ สรรหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนจากภาคีเครือข่ายหรือองค์กร ที่ขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยทางถนน จนสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนนให้กับ เยาวชนและบุคลากรภายในมีความตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยทางถนน และขยายสู่ชุมชนและ หน่วยงานภายนอก อันเป็นการบ่มเพาะเยาวชนให้เป็น “ต้นกล้าแห่งความปลอดภัยทางถนน”

Random Name

Random Name

Random Name

Random Name
สถิติข้อมูลการสำรวจ iRSC Youth ประจำปีการศึกษา 2564
358
โรงเรียน iRSC
147,935
จำนวนนักเรียน
8,280
จำนวนผู้บริหาร/อาจารย์
3,405
จำนวนเจ้าหน้าที่
iRSC Youth ช่วง 10 ปีย้อนหลัง
จำนวน % นักเรียน
จำนวน % ผู้บริหาร/อาจารย์
จำนวน % เจ้าหน้าที่

ข้อมูลอุบัติเหตุ

ปี จำนวนนักเรียน จำนวนอุบัติเหตุ
(ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ(คน) ผู้พิการจากอุบัติเหตุ (คน) ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุุ (คน) อัตราการเสียชีวิตต่อแสนประชากร
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
2565 1,018 1,117 2,135 1 1 - 1 - - - - 1 1 0.00 89.53 46.84
2564 73,624 76,205 149,829 36 19 19 38 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2563 124,967 136,706 261,673 52 27 24 51 - 1 1 1 - 1 0.80 0.00 0.38
2562 133,168 137,584 270,752 245 141 118 259 - - - 5 - 5 3.75 0.00 1.85
2561 157,796 152,348 310,144 185 187 80 267 1 - 1 3 2 5 1.90 1.31 1.61
2560 156,236 151,368 307,604 155 170 78 248 - - - 8 - 8 5.12 0.00 2.60
2559 242,054 259,233 501,287 517 559 318 877 1 - 1 13 2 15 5.37 0.77 2.99
2558 217,446 234,213 451,659 234 280 127 407 2 - 2 10 1 11 4.60 0.43 2.44
2557 201,411 217,925 419,336 39 106 88 194 - - - 8 - 8 3.97 0.00 1.91
2556 152,008 163,387 315,395 27 47 28 75 1 - 1 1 1 2 0.66 0.61 0.63
2555 111,555 112,053 223,608 4 28 10 38 - - - 2 - 2 1.79 0.00 0.89
2554 96,737 95,194 191,931 5 16 13 29 - - - 3 3 6 3.10 3.15 3.13
2553 84,468 79,124 163,592 4 41 32 73 1 - 1 7 1 8 8.29 1.26 4.89
2552 43,671 43,318 86,989 1 6 11 17 - - - - - - 0.00 0.00 0.00
2551 21,283 20,877 42,160 2 67 26 93 - - - 8 - 8 37.59 0.00 18.98
2550 1,948 1,951 3,899 - - - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00
รวม 1,819,390 1,882,603 3,701,993 1,507 1,695 972 2,667 6 1 7 69 11 80 4.23 0.58 2.16