ใบอนุญาตขับรถต้องทำอย่างไร


เอกสารที่ต้องใช้ก่อนไปทำใบอนุญาตขับรถ

1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง (ข้อมูลในบัตรและรูปหน้าในบัตร ต้องชัดเจน)

2. ใบรับรองแพทย์แสดงว่าผู้ขอไม่มีโรคประจำตัว

3. ใบอนุญาตขับรถฉบับเคิม (ถ้ามี)

ข้อควรปฏิบัติในวันอบรม

1. วันอบรมแต่งกายสุภาพ งดใส่เสื้อแขนกุดกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ

2. มาก่อนเวลานัด 30 นาที หากไม่มาติดต่อภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่าน สละสิทธิ์ และต้องทำการจองคิวใหม่

ยกเว้น กำหนดทดสอบข้อเขียนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของแต่ละสำนักงาน