Click here to show the popup
×

Add any HTML content
inside the popup box!

สมัครเข้าร่วมโครงการบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้จัดทำแผนงานด้านการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องในหลายแผนงาน เช่น การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย การส่งเสริมอาชีพผู้พิการที่ประสบภัยจากรถ การเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกับภาคีเครือข่าย และ โดยเฉพาะแผนงานการสร้างจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆ ในทุกจังหวัดทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องมาตลอด โดยกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนด้วยการจัดทำเป็นโครงการภายใต้ชื่อโครงการ " สถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน " ขึ้นเพื่อส่งเสริม และ เสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย ให้กับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ อันเป็นมาตการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐที่ได้มีการประกาศให้ปี ๒๕๕๔-๒๕๖๓ นั้นเป็น ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ในฐานะประเทศสมาชิกในองค์การสหประชาชาติ โดยที่ประชุมสมัชชาองค์การสหประชาชาติ ได้ร่วมกันประกาศให้ปี พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๖๓ เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน หรือ Decade Of Action For Road Safety 2011-2020 ษริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ซึ่งเป็นพียงองค์กรหนึ่งที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนสำหรับคนไทย จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินกิจกรรมของชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษานี้จะเป็นพลังที่สำคัญ และเป็นแรงผลักดันให้กับทุกภาคส่วนได้มีการร่วมกันเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ข้อมูล กิจกรรม ภาพ หรือ แนงทางในการรณรงค์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาที่ทางโรงเรียนที่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นข้อมูล เพื่อการศึกษาวิจัยและเผยแพร่และใช้ในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

ได้อ่านและยอมรับข้อตกลง และ เงื่อนไข ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

I have read and agree to the Terms of Use and Privency Policy.
ฉันได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัว