RSC MODEL คือ...?

RSC ย่อมาจาก Road Safety Campus MODEL

สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน

ซึ่งหมายถึงสถานศึกษาที่มี ระบบการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างหรือปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับเยาวชนในวัยเรียน เช่น นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคลากร ในสถานศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องเพื่อความปลอดภัย และเพื่อให้สถานศึกษาเป็นแหล่งบ่มเพาะเรื่องความ ปลอดภัยทางถนนให้กับเยาวชนโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บ การเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที่มีความเสี่ยงภัยต่ออุบัติเหตุทางถนนสูงผ่านการเรียนรู้จากกิจกรรมความปลอดภัยทางถนนโดย มีนักเรียนนักศึกษา ที่เป็นชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา (RSC) เป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมความปลอดภัยทางถนน และผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นไปตามกรอบตัวชี้ 6 ประการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนของ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด มูลนิธิถนนปลอดภัย และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะมีการติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนแต่ละปี และมีการประกาศ รับรองเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน
QR-code Download คู่มือ RSC MODEL

มีทั้งหมด 8 หัวข้อดังนี้


1. RSC Model คืออะไร ?

2. 6 ตัวชี้วัด ง่าย ๆ ไม่ยุ่งยาก ?

3. กุญแจสู่ความสำเร็จของ RSC Model

4. วัตถุประสงค์ของชมรม RSC

5. จะเริ่มต้นชมรมถนนปลอดภัยใน สถานศึกษาได้อย่างไร ?

6. ก้าวแรกสู่ RSC MODEL

7. กิจกรรม RSC MODEL

8. 110 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ RSC MODEL ปี 2561


สามารถดาวโหลดทั้งหมดนี้ได้จาก QR-code