จะเริ่มต้น ชมรมถนนปลอดภัย ในสถานศึกษา ได้อย่างไร?

กระบวนการแรกผู้บริหารระดับสูงสร้างการรับรู้ชูนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมฯโดยจะพบปัญหาเมื่อกรรมการจบการศึกษาหรือไปเรียนต่อที่สถานศึกษาอื่นกรรมการจะหมดวาระความสำคัญจึงอยู่ที่การวางแผนและการบริหารจัดการแต่งตั้งกรรมการอย่างไรให้มีกรรมการทดแทนแบบรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นที่จะต้องมีระเบียบหรือข้อบังคับของกรรมการชมรมซึ่งประกอบด้วย

1. คณะกรรมการชมรม

คัดเลือกคณะบุคคล ไม่เกิน 15 คน เป็นคณะกรรมการชมรม ดังนี้

1. ที่ปรึกษาชมรม 2 คน โดยเป็นอาจารย์จากสถานศึกษาของ นักเรียน 1 คน และผู้จัดการสาขาบริษัทกลางฯ อีก 1 คน

2. กรรมการส่วนที่เป็นนักเรียน นักศึกษา อีกไม่เกิน 13 คน ในคณะ กรรมการให้เลือกประธาน รองประธาน เลขานกุาร เหรญัญกิ หรือ ตำแหน่งอื่นตามความเหมาะสมของชมรม

• กรรมการชมรม ให้อยู่ในตำแหน่ง คราวละ 2 ปี

• การสิ้นสุดสมาชิกภาพของกรรมการ จะสิ้นสุดเมื่อครบวาระ หรือจบการศึกษา ในสถานศึกษานั้น หรือลาออกโดยเป็น ความเห็นชอบของคณะกรรมการ ที่ประธานคณะกรรมการ อนุมัติให้ลาออก

2. บทบาทของกรรมการ

1. บริหารและจัดการทรัพย์สินของชมรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

2. วางระเบียบในการปฏิบัติงานของชมรมได้ตามความเหมาะสม และไม่ขัดต่อระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบ ของอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม

3. จัดทำโครงการหรือแผนงานการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 2 โครงการต่อปี

4. จัดทำโครงสร้างชมรมพรอ้มกำหนดหน้าที่ในการปฏบิตังิานแตล่ะ ฝ่ายอย่างชัดเจน

5. ต้องเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 10 คน จึงจะถือว่า ครบองค์ ประชุมของคณะกรรมการในแต่ละครั้งที่จัดประชุม และจัด ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

3. สมาชิกชมรม

1. การสมัครสมาชิกชมรม นักเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วม กิจกรรมสำรวจข้อมูลการเดินทางกับชมรมฯ ถือเป็นการสมัคร สมาชิกชมรม RSC โดยสมบูรณ์

2. สมาชิกชมรมมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมและ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมชมรมได้ หรือแต่งตั้ง ตามความเหมาะสม โดยคณะที่ปรึกษาชมรม RSC

3. สมาชกิมสีทิธลิงสมคัรรบัเลอืกตงั้เปน็คณะกรรมการของชมรมได้

4. สมาชกิจะไดร้บัทราบข่าวสารการดำเนนิงานของชมรมในชอ่งทางต่างๆ ที่คณะกรรมการกำหนด

5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือมติของคณะกรรมการและต้องให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชมรมโดยชอบ